Mesis gevalideerd door Nibud

·

Mesis gevalideerd door Nibud

·

Mesis, het methodisch screeningsinstrument schulddienstverlening, is in een onafhankelijk onderzoek door het Nibud op zijn validiteit beoordeeld. Het Nibud komt tot de conclusie dat drie van de met Mesis gemeten gedragsdimensies valide zijn: ze meten wat ze zeggen te meten. Daarmee is Mesis het enige gevalideerde instrument in de wereld van de schuldhulpverlening.

Het Nibud concludeert dat de dimensies overtuigingen over schulden, eigenaarschap van de schulden en het beeld dat schuldenaren hebben van hun financiële gedrag en vaardigheden, valide zijn. Het Nibud stelt vast dat Mesis inzicht biedt in deze aspecten van financieel gedrag. Voor de vierde gedragsdimensie, veranderingsbereidheid, kon het Nibud om onderzoekstechnische redenen niet vast stellen of deze dimensie al dan niet valide is. Wel heeft het Nibud aangegeven hoe de dimensie zo in kaart gebracht kan worden dat de validiteit waarschijnlijk wordt. De Stichting Instrumenten Ondersteuning Vakmanschap die Mesis beheert, heeft besloten deze aanbevelingen van het Nibud te implementeren.

Het Nibud heeft onderzoek gedaan naar de validiteit van Mesis, het methodisch screeningsinstrument schulddienstverlening. Dit onderzoek voerde het Nibud uit op verzoek van de Stichting Instrumenten Ondersteuning Vakmanschap en werd financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Nibud concludeert in haar rapport dat de dimensies ‘overtuigingen’ en ‘zelfregie’ een goede indicatie vormen voor wat Mesis wenst te meten. Voor de dimensie ‘gedrag en vaardigheden’ gaat het Nibud eigenlijk nog een stap verder. Door de scores van de invullers van Mesis te vergelijken met hun feitelijk gedrag, komt het Nibud tot de conclusie dat deze dimensie over het algemeen een goed beeld geeft van het desbetreffende gedrag van de betrokkenen. Verder concludeert het Nibud dat er geen indicatie is van sociaal wenselijke antwoorden.

Parallel aan het validatie-onderzoek heeft een tweede onderzoek plaatsgevonden, eveneens financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van SZW. In dit onderzoek is samen met MEE Amstel Zaan gezocht naar de mogelijkheid om op basis van de antwoorden die schuldenaren geven op de gestelde vragen te komen tot een indicator voor de mogelijke aanwezigheid van een verstandelijke beperking. Op basis van dit onderzoek is een eerste indicator ontwikkeld.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk het onderzoeksrapport (Nibud, 2014)


Geef een reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*