Het effect van motiverende gespreksvoering

·

Het effect van motiverende gespreksvoering

·

Een screeningsinstrument levert een snel en goed beeld op van de klant en diens situatie. Het maakt duidelijk welke aspecten belangrijk zijn om te bespreken, en vormt daarmee de basis voor de gespreksagenda. Het intake- of screeningsgesprek is van belang om tot een goed professioneel oordeel van de situatie te komen en om de klant op de juiste manier inzicht te geven in diens situatie en zo nodig te activeren.

De kwaliteit van het screenings- of intakegesprek wordt in sterke mate bepaald door de gehanteerde gesprekstechnieken. Motiverende gespreksvoering is bij uitstek een geschikte basisgespreksmethodiek. In deze bewezen effectieve resultaat- en doelgerichte methodiek staat het versterken van de motivatie voor gedragsverandering van de klant centraal. Dit gebeurt door het perspectief van de klant te verkennen en van daaruit te werken aan bewustwording en motivatie. De professional gidst de klant als het ware langs de verschillende belangen en afwegingen en helpt de klant om eventuele tegenstijdige gevoelens en gedachten – ambivalentie – over benodigde gedragsveranderingen op te lossen. Het oplossen van schulden is immers niet alleen een financieel technisch, maar in belangrijke mate juist een gedragsvraagstuk.

Motiverende gespreksvoering vertrekt vanuit een basishouding waarin respect, oordeelloosheid, compassie en empathie centraal staan. Deze basishouding verschaft toegang tot de belevingswereld van de klant die met op verandering gerichte vragen, reflectief luisteren, het geven van informatie en het bekrachtigen van wat positief is, wordt gemotiveerd en uitgenodigd om veranderingen in gang te zetten en vol te houden. Met deze methodiek ontdekt de klant zelf of hij wil veranderen, waarom hij wil veranderen, hoe hij wil veranderen en wanneer.

De methode behoedt de professional voor de zogenoemde reparatiereflex waarin de professional de klant tracht te overtuigen van het belang van veranderingen en acties in gang zet waar de klant het belang niet van inziet. Motiverende gespreksvoering is erop gericht dat de klant zichzelf overtuigt. De methode kan de professional ook behoeden voor de teleurstelling over klanten die afhaken als de ergste crisis bezworen is; klanten die alleen maar worden gemotiveerd door externe druk en als die is weggevallen geen eigen redenen hebben om het gedrag te veranderen. Motiverende gespreksvoering is erop gericht de autonome motivatie van de klant te versterken.

Kortom: Motiverende gespreksvoering kan de effectiviteit van het gebruik van het screeningsinstrument Mesis versterken. Een training in deze gesprekstechniek wordt dan ook sterk aanbevolen. In de markt worden diverse trainingen motiverende gespreksvoering aangeboden. Soms onder de noemer Motiverende Gespreksvoering of Motivational Interviewing, soms onder andere namens zoals Sturen op Zelfsturing. Mesis kan u desgewenst naar een passende training verwijzen.

 

 


Geef een reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*